Peterhof Consulting > Usluge > Organizacija

Organizacija

Adekvatno postavljena organizaciona struktura preduslov je efikasne realizacije internih procesa. Iskustvo nam govori da je čest problem jedne grupe naših klijenata transformacija iz preduzetničke u korporativnu formu. Kompanije prebrzo narastu, ali na nedovoljno jakoj organizacionoj, finansijskoj i kadrovskoj infrastrukturi. Vlasnici osećaju da je neophodno resetovanje i konsolidacija organizacije da bi se ušlo u novu fazu rasta. Mnoge kompanije nisu u mogućnosti da same sprovedu ovu transformaciju, koja vrlo često podrazumeva postavku novog modela korporativnog upravljanja i ozbiljno tržišno, finansijsko, kadrovsko i organizaciono restrukturiranje. Postoji i druga grupa klijenata koja shvata da postojeći organizacioni model nije dobar i da je potrebno novo mapiranje makro i mikro procesa, drugačija sistematizacija radnih mesta, novo normiranje radnih pozicija i pisanje novih i korekcija postojećih internih politika i procedura.

Zašto Peterhof?

Imamo iskustva sa organizacionim restrukturiranjem kompanija različite veličine u različitim fazama životnog ciklusa. Kreiranje unapređenog organizacionog modela zahteva polazak od definisanih strateških prioriteta. Analiziramo postojeći as-is organizacioni model, definišemo to-be makro model i utvrđujemo jazove između aktuelnog i budućeg modela. Suštinski korak je premošćavanje jazova kroz predlog novog modela korporativnog upravljanja, crtanje organizacionih šema, mapiranje makro i mikro procesa, priprema RACI matrica, unapređenje sistematizacije radnih mesta i utvrđivanje novog normiranja radnih mesta. Ukoliko je neophodno i ukoliko ne postoje interni kapaciteti klijenta, pristupamo pisanju ključnih politika i procedura (npr. finansijska politika, komercijalna politika, politika upravljanja kreditnim rizikom i slično).

Osim standardnih savetodavnih usluga u oblasti organizacionog strukturiranja, pružamo usluge postavke kriznog menadžmenta i menadžmenta rizika. To podrazumeva postavku business continuity planning okvira, izradu stres testova, pripremu registara rizika i organizaciono ustrojstvo RM funkcije u kompaniji.

Konačno, imamo dosta iskustva u segmentu uspostavljanja FUK (Finansijsko Upravljanje i Kontrola) sistema u javnom sektoru. 

Koje vrste usluga nudimo u ovom segmentu?

  • Postavka modela korporativnog upravljanja
  • Definisanje makro i mikro organizacione strukture
  • Mapiranje makro i mikro procesa
  • Priprema RACI matrica
  • Sistematizacija i normiranje radnih mesta
  • Pisanje internih politika i procedura
  • Postavka kriznog menadžmenta
  • Postavka menadžmenta rizika na bazi COSO ERM okvira
  • Uspostavljanje FUK sistema u javnom sektoru

Brošura Preuzmite najnoviju verziju brošure za ovu uslugu.