Peterhof Consulting > Usluge > Strategija

Strategija

U planiranju budućnosti, kompanija može biti sigurna u dve stvari, a to su promene i neizvesnost. Tema broj jedan za svakog vlasnika i direktora je strategija. Naše iskustvo govori da mnoge kompanije nemaju jasno profilisanu poslovnu strategiju. Čak i kada strategija kao dokument postoji, nije jasno na koji način kompanije primenjuju definisanu strategiju i na koji način mere uspeh primenjene strategije.

Zašto Peterhof?

Imamo bogato iskustvo u kreiranju i implementaciji strateških planova kompanija iz različitih delatnosti, kao što su: poljoprivreda, prerada hrane, energetika, građevinarstvo, IT, proizvodnja trajnih potrošnih dobara, farmacija, turizam, trgovina.

U praksi se pokazalo da je najefikasniji način za formulisanje i implementaciju korporativne i biznis strategije model Lista usklađenih ciljeva (Balanced Scorecard), koja se zasniva na korišćenju većeg broja alata strateške analize kao što su PESTEL, SWOT, Porterova analiza, portfolio analiza, benčmarking, lanac vrednosti, analiza ključnih kompetentnosti i analiza finansijskog jaza. Na bazi strateške analize definiše se vizija kompanije, a iz vizije se izvode strateški ciljevi. Ciljevi kompanije se prikazuju strateškom mapom u četiri perspektive (finansijska, tržišna, procesna i razvojna). Svaki strateški cilj se konkretizuje kroz merila uspeha, zadatke, inicijative, budžet i nosioce odgovornosti. Imamo razvijeni softverski alat koji omogućuje praćenje realizacije pojedinačnih strateških ciljeva u realnom vremenu i njihovo kaskadiranje na niže hijerarhijske nivoe preduzeća. Namera nam je da strategija bude operativno primenjiva u skladu sa Drakerovom tezom “ono što ne mogu da merim, time ne mogu da upravljam”.

Na bazi postavljene strategije, možemo pomoći u konstituisanju objektivnog upravljanja performansama. Cilj je da kompanija ima “jedan izvor istine”, odnosno da se zna ko je isporučio vredan rezultat, a ko nije. Takođe, da se na bazi izmerenog rezultata različitih delova jasno izvede fer i transparentan sistem nagrađivanja menadžera i zaposlenih.

Koje vrste usluga nudimo u ovom segmentu?

  • Kreiranje dugoročnog korporativnog strateškog plana
  • Kreiranje strateške mape i liste usklađenih ciljeva kompanije
  • Postavka sistema upravljanja performansama (kaskadiranje ciljeva i KPIs)
  • Formiranje fiksno-varijabilnog sistema nagrađivanja

Brošura Preuzmite najnoviju verziju brošure za ovu uslugu.