Peterhof Consulting > Jelena Popović

Jelena Popović

Konsultant

Rođena u Beogradu 1996. godine. Osnovnu i srednju ekonomsku školu završila je kao nosilac Vukove diplome i učenik generacije. Diplomirala je na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Beogradu na smeru Računovodstvo, revizija i finansijsko upravljanje 2018. godine, nakon čega upisuje master studije na istom fakultetu, na smeru Računovodstvo, revizija i poslovne finansije.

 Master rad na temu „Periodični konsolidovani finansijski izveštaji – analiza teorijsko-normativnog okvira i prakse izveštavanja“  odbranila je 2020. godine.

 Tokom studija bila je stipendista Fonda za mlade talente Republike Srbije. Obavljala je stručnu praksu u Narodnoj banci Srbije, Odeljenje za internu reviziju, u trajanju od devet meseci. Peterhof timu se pridružuje kao konsultant 2021. godine.