Trening: Veštine uspešne komunikacije

Peterhof Consulting > Novosti > Trening: Veštine uspešne komunikacije

Komunikacija u poslovnom okruženju podrazumeva korišćenje različitih tehnika i poštovanje pravila i standarda profesionalnog ponašanja. Obuka je usmerena na unapređenje veština i tehnika efektivne komunikacije koje vode ka sigurnijem i efikasnijem komuniciranju u poslovnom okruženju. Obuka se realizuje kroz interaktivna predavanja i diskusiju, uz analizu primera dobre i loše prakse, rešavanje konkretnih zadataka u grupama i igru uloga koje se polaznicima zadaju.

Agenda:

09:00 – 09:30 – Registracija učesnika
 

09:30 – 11:00 – Blok 1: Efektivna komunikacija – proces i stilovi

11:00 – 11:20 – Kafe pauza

11:20 – 13:00 – Blok 2: Asertivna komunikacija i tehnike uspešne verbalne komunikacije

13:00 – 13:30 – Ručak

13:30 – 14:40 – Blok 3: Tehnike neverbalne komunikacije i profesionalni imidž

14:40 – 14:50 – Pauza

14:50 – 16:00 – Blok 4: Radionica: kako da prepoznamo tipove ličnosti i prilagodimo stil komunikacije?

 

Blok 1: Efektivna komunikacija – proces i stilovi

 
 • U kojoj meri nam je komunikacija značajna za poslovni uspeh?

 • Da li dobro razumemo proces komunikacije u poslovnom okruženju?

 • Kako da prepoznamo prepreke uspešnoj komunikaciji?

 • Kako da prevaziđemo prepreke, šta je do nas?

 • U kojoj meri smo svesni svoje uloge u procesu komunikacije?

 • Kako da prepoznamo stilove komunikacije sagovornika i kako da reagujemo?

 • Kako da preuzmemo odgovornost za uspešnu komunikaciju?

 
 

Blok 2: Asertivna komunikacija i tehnike uspešne verbalne komunikacije

 
 • Šta sve čini asertivnu komunikaciju?

 • Koja su pravila asertivne komunikacije?

 • Koja su naša prava u komunikaciji?

 • Kako da efektno prenesemo poruku?

 • Kako da održimo fokus u komunikaciji?

 • Kako da damo povratnu informaciju (feedback)?

 • Kako da “produbimo” komunikaciju postavljanjem pitanja?

 • Kako da odgovorimo na “nezgodna” pitanja?

 • Šta kada emocije nadvladaju razum?

 • Kako da se suočimo sa negativnim emocijama sagovornika?

 
 

Blok 3: Tehnike neverbalne komunikacije i profesionalni imidž

 
 • Kako da razumemo govor tela?

 • Kako da kontrolišemo neverbalnu komunikaciju?

 • Da li je važan profesionalni imidž u novom dobu?

 • Da li poznajemo osnovne norme poslovne etikecije?

 • Kako da pripremimo nastup koji ubeđuje?

 
 

Blok 4: Radionica: kako da prepoznamo tipove ličnosti i prilagodimo stil komunikacije?

 
 • Simulacija situacija i analiza efikasnosti primenjenih pristupa.

 
 

Predavač:

 

dr Slavica Cicvarić Kostić

Slavica Cicvarić Kostić je redovni profesor na Fakultetu organizacionih nauka Univerziteta u Beogradu, na Katedri za marketing menadžment i odnose s javnošću. Rukovodilac je Centra za marketing na Fakultetu. Gostujući profesor je na Univerzitetu u Bolonji, Univerzitetu u Rijeci i Institutu za komunikacijske studije u Skoplju, a kao predavač je i gostovala na nekoliko univerziteta i poslovnih škola u Evropi. Autor je monografija iz oblasti brendiranja i komunikacija, a kao autor ili koautor objavila je preko 100 radova u časopisima, knjigama i na kongresima. Slavica je trener sertifikovan od strane Chartered Management Institute iz Velike Britanije, nivo 5/7, a poseduje i DIMAQ (digital marketing qualification) sertifikat od 2019. godine, koji izdaje Interactive Advertising Bureau.

Slavica radi preko 20 godina kao konsultant u oblasti marketinga i komunikacija za međunarodne kompanije i organizacije i institucije javne uprave. Kao predavač i rukovodilac, učestvovala je na brojnim seminarima, treninzima i drugim edukativnim programima u oblasti marketinga, korporativnih komunikacija, brendiranja, digitalnih komunikacija za domaće i međunarodne organizacije iz korporativnog i javnog sektora.

Bila je Direktor za razvoj poslovanja u međunarodnoj konsultantskoj kompaniji za komunikacije Hauska&Partner International Communications. Radila je i na poziciji menadžera za odnose s javnošću u investicionoj kompaniji MPC Properties, čiji je strateški partner bila kompanija Merrill Lynch. Bila je član Upravnog odbora Društva Srbije za odnose s javnošću (2015-2019). Član je Srpskog udruženja za marketing SeMA, Evropske asocijacije za obrazovanje i istraživanje odnosa s javnošću (European Public Relations Education and Research Association – EUPRERA) i Međunarodne asocijacije za odnose s javnošću (International Public Relations Association – IPRA).

 
 

Gostujući predavač:

 

dr Jelena Anđelković Labrović

Jelena Anđelković Labrović je docent na Fakultetu organizacionih nauka Univerziteta u Beogradu, na Katedri za menadžment ljudskih resursa. Nastavnik je na predmetima Menadžment ljudskih resursa, Trening i razvoj, Dizajniranje treniga i e-Obrazovanje. Posebno polje njenog interesovanja odnosi se na obuku i razvoj zaposlenih u tradicionalnom i elektronskom okruženju. Stručnjak je u oblasti dizajniranja treninga (sprovodjenje analize potreba za treningom, dizajniranje ciljeva, sadržaja i metoda treninga, dizajniranje evaluacije treninga). Rukovodilac je studijskog programa Međunarodno poslovanje i menadžment. Kao autor ili koautor objavila je preko 50 radova u časopisima, knjigama, i zbornicima sa konferencija. Poseduje sertifikat u oblasti poslovnog koučinga od strane Academy of Executive Coaching (AoEC), priznat i od strane International Coaching Federation (ICF) i European Mentoring and Coaching Council (EMCC) – Practitioner Diploma in Executive Coaching (2021).

Jelena je učestvovala u realizaciji više projekata u oblasti razvoja ljudskih resursa. U poslednjem periodu posvetila se istraživanju u oblasti razvoja kompetencija zaposlenih, sa posebnim ostvrtom na digitalne kompetencije. Kao konsultant učestvovala u realizaciji više projekata (USAID, RCC, FCA Serbia, Telekom Srbija…). Učestvovala je na mnogim seminarima i treninzima u oblasti upravljanja ljudskim resusima i ravoja zaposlenih. Dizajnirala je i realizovla obuke za razvoj menadžerskih veština, posebno veština komunikacije i prezentacije. Učestvovala je u kreiranju kurikuluma studijskih programa domaćih i međunarodnih studija. Mentorisala je i pratila razvoj velikog broja studenata.

 
 

Napomene:

 
 • Sertifikat o pohađanju seminara/treninga.

 • Zajednički ručak- topli i hladni bife.

 • Osveženje tokom trajanja seminara (sokovi, kafa, čaj..).

 • Besplatno parkiranje.

 • Prenosivi poklon vaučer.

 • Materijal u štampanom obliku.

 • Profesionalno i prijatno okruženje za rad u hotelu.

 

Cena po učesniku: 12.800 RSD bez PDV.