Platforma dobarzabanku.rs

Peterhof Consulting > Novosti > Platforma dobarzabanku.rs

Platforma dobarzabanku.rs je kreirana kroz partnerstvo USAID-ovog Projekta saradnje za ekonomski razvoj i konsultantske kompanije Peterhof Consulting. Projekat saradnje za ekonomski razvoj uspostavlja saradnju sa relevantnim akterima iz privatnog i javnog sektora, čiji rezultati će stvoriti prilike za rast i razvoj malih i srednjih preduzeća u Srbiji. Jedan od aspekata Projekta je koncentrisan na povećanje broja i obima finansijskih proizvoda dostupnih malim i srednjim preduzećima u zemlji.

Naše iskustvo

Peterhof Consulting je kroz svoje dugogodišnje poslovanje sarađivao sa velikim brojem preduzeća iz ovog sektora i to često na projektima prikupljanja neophodnih finansijskih sredstava za svakodnevno poslovanje i dalji rast i razvoj malih i srednjih preduzeća. Na taj način, Peterhof Consulting je upoznat sa problemima i poteškoćama sa kojima se ova preduzeća susreću u procesu apliciranja za kreditna sredstva banaka.

 

Na osnovu pomenutog, platforma i njen sadržaj su bazirani na identifikovanim ograničenjima sa kojima se mala i srednja preduzeća u praksi suočavaju prilikom pribavljanja neophodnih finansijskih sredstava. Pohađanjem platforme, polaznici će imati priliku da se detaljno upoznaju sa procesom kreditne aplikacije iz ugla banke, i da razumeju njegove najvažnije aspekte. Na taj način, mala i srednja preduzeća će biti bolje pripremljena za učestvovanje u pomenutom procesu, što će doprineti većem stepenu uspešnosti u pribavljanju kreditnih sredstava.

 

Pridružite se velikom broju kompanija koje su stekle nova znanja!