Podnošenje godišnjeg izveštavanja za FUK

Peterhof Consulting > Novosti > Podnošenje godišnjeg izveštavanja za FUK

Podnošenje godišnjeg izveštavanja o funkcionisanju sistema interne finansijske kontrole u javnom sektoru za 2020. godinu – rok do 31. marta 2021. godine

Obaveza uspostavljanja i izveštavanja po osnovu interne finansijske kontrole u javnom sektoru, detaljnije je uređena sledećim zakonskim, odnosno podzakonskim aktima:

– Zakonom o budžetskom sistemu (“Službeni glasnik RS”, br. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 (ispr.), 108/2013, 142/2014, 68/2015 (dr. zakon), 103/2015, 99/2016, 113/2017, 95/2018, 31/2019,  72/2019 i 149/2020);

– Pravilnikom o zajedničkim kriterijumima i standardima za uspostavljanje, funkcionisanje i izveštavanje o sistemu finansijskog upravljanja i kontrole u javnom sektoru (“Službeni glasnik RS”, broj 89/2019, dalje: Pravilnik za kontrolu);

– Pravilnikom o zajedničkim kriterijumima za organizovanje i standardima i metodološkim uputstvima za postupanje i izveštavanje interne revizije u javnom sektoru (“Službeni glasnik RS”, br. 99/2011 i 106/2013, dalje: Pravilnik za reviziju).

U skladu sa navedenim propisima, propisana je obaveza rukovodilaca korisnika javnih sredstava da na propisani način izveštavaju ministra finansija o adekvatnosti i funkcionisanju sistema finansijskog upravljanja i kontrole i o funkcionisanju interne revizije, dostavljanjem godišnjih izveštaja za prethodnu godinu. Krajnji rok za dostavljanje godišnjih finansijskih izveštaja Ministarstvu finansija – Centralnoj jedinici za harmonizaciju je 31. mart tekuće godine.

1. Rokovi dostavljanja godišnjih izveštaja o sistemu interne finansijske kontrole

U skladu sa članom 81. Zakona rukovodilac korisnika javnih sredstava do 31. marta tekuće godine za prethodnu godinu na propisani način izveštava ministra finansija o adekvatnosti i funkcionisanju sistema finansijskog upravljanja i kontrole. Prema članu 11. stav 1. tačka 14) Pravilnika za kontrolu rukovodilac je odgovoran za izveštavanje o stanju sistema za finansijsko upravljanje i kontrolu.

Rukovodilac korisnika javnih sredstava dostavlja izveštaj ministru finansija najkasnije do 31. marta tekuće godine za prethodnu godinu, tako što odgovora na upitnik koji priprema Centralna jedinica za harmonizaciju.

S druge strane, prema članu 82. Zakona rukovodilac korisnika javnih sredstava do 31. marta tekuće godine za prethodnu godinu na propisani način izveštava ministra finansija o funkcionisanju sistema interne revizije.

Godišnji izveštaj o radu interne revizije, prema članu 32. Pravilnika o internoj reviziji, naročito sadrži:

1) obavljene revizije i eventualna ograničenja i druge razloge neispunjenja plana;

2) glavne zaključke u vezi sa funkcionisanjem sistema za finansijsko upravljanje i sistema kontrole unutar korisnika javnih sredstava, kao i date preporuke u cilju unapređenja poslovanja korisnika javnih sredstava.

Rukovodilac interne revizije dostavlja godišnji izveštaj rukovodiocu korisnika javnih sredstava do 15. marta tekuće godine za prethodnu godinu.

Rukovodilac korisnika javnih sredstava dostavlja godišnji izveštaj Centralnoj jedinici za harmonizaciju Ministarstva finansija, najkasnije do 31. marta tekuće godine za prethodnu godinu (član 32. Pravilnika za reviziju).

2. Sastavljanje i popunjavanje godišnjih izveštaja za 2020. godinu

Centralna jedinica za harmonizaciju sačinila je obrasce upitnika za sastavljanje godišnjih izveštaja korisnika javnih sredstava o finansijskom upravljanju i kontroli i internoj reviziji i objavila ih, na internet prezentaciji Ministarstva finansija, i to:

1. Godišnji izveštaj o sistemu finansijskog upravljanja i kontrole;

2. Godišnji izveštaj o obavljenim revizijama i aktivnostima interne revizije.

Sva polja u upitniku moraju biti popunjena, u suprotnom će upitnik biti vraćen korisniku na dopunu.

Centralna jedinica za harmonizaciju pripremila je nove obrasce upitnika za izveštavanje za 2020. godinu i pustila je u rad aplikaciju za njihovo elektronsko popunjavanje i dostavljanje, a kojoj se pristupa preko internet adrese: https://ifkj.mfin.gov.rs

U okviru rubrike “Dokumenta”/”Izveštaji” na stranici https://ifkj.mfin.gov.rs moguće je preuzeti i Korisničko uputstvo za aplikaciju koje detaljno opisuje korake u procesu pristupanja aplikaciji i samom izveštavanju, kao i kompletne obrasce upitnika, odnosno izveštaja za finansijsko upravljanje i kontrolu i internu reviziju.

Po završetku popunjavanja izveštaja u okviru aplikacije, odštampanu i overenu:

– Izjavu o internim kontrolama (sa pečatom i potpisom rukovodioca) – samo za finansijsku kontrolu;

– Potvdu o dostavljenom izveštaju (sa pečatom i potpisom rukovodioca)

treba dostaviti na adresu Ministarstvo finansija, Centralna jedinica za harmonizaciju: Kneza Miloša 20, 11000 Beograd.

Ukoliko vam je potrebna pomoć pri dostavljanju istih, stojimo vam na raspolaganju.

Takođe vam  možemo ponuditi i ocenu sistema uspostavljenih internih kontrola, ukoliko ste ih uspostavili.