Test organizacione klime

Alat

Pitanje
Oceniti na skali od 1 – 5 (5 – potpuno saglasan/saglasna)