Analiza finansijskog zdravlja kompanije

“Na bazi unetih inputa, excel model izračunava vrednosti pokazatelja finansijskog zdravlja Vaše kompanije. Pored vrednosti, u alatu se nalaze i tumačenja samih pokazatelja.”

Ključna ekspertiza Peterhof Consulting-a jesu korporativne finansije, o čemu svedoči najveći broj referenci u ovoj oblasti. U cilju poboljšanja finansijskog zdravlja Vaše kompanije, možemo Vam pomoći u postavci sistema upravlja obrtnim sredstvima, optimizaciji troškova u različitim fazama lanca vrednosti, finansijskom restrukturiranju i u brojnim drugim domenima finansijskog upravljanja.

Analiza finansijskog zdravlja
Dugoročne obaveze Poslovna imovina
Dugoročna rezervisanja Sopstveni kapital
Gotovina i gotovinski ekvivalenti Osnovna sredstva
AVR Obrtna imovina
Kratkoročne obaveze Zalihe
PVR Potraživanja od kupaca
Neto dobitak Obaveze prema dobavljačima
Troškovi kamata Nabavna vrednost prodate robe
Porez na dobit Troškovi materijala
Poslovni prihodi Troškovi goriva i energije
Troškovi amortizacije Troškovi proizvodnih usluga
Poreska stopa Prihodi od prodaje povezanim licima